Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen en toepasselijkheid

 1. In deze algemene voorwaarden (gepubliceerd op www.delikaatrotterdam.nl) wordt verstaan onder de opdrachtnemer: Delikaat Catering te Rotterdam (KvK-nummer 24440246, M. Beerenbroek).
 2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de op-drachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of (vervaardiging en) levering van zaken.
 3. Op alle offertes door, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met de opdrachtnemer zijn de hiernavolgende voorwaarden van toepassing.
 4. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en (of) op eigen voorwaarden of bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen indien die bedingen of voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
 5. De opdrachtgever met wie eerder op de onderhavige voorwaarden een overeenkomst werd gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

Artikel 2: Offertes; totstandkoming; uitvoering; annulering; opschorting

 1. Alle door de opdrachtnemer uitgebrachte offertes, aanbiedingen en soortgelijke mededelingen zijn geheel vrijblijvend en kunnen alleen zonder afwijking worden aanvaard.
 2. Door de opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten en vermogen daarbij alle van belang zijnde gegevens heeft verstrekt.
 3. Pas als de opdrachtnemer mondeling of schriftelijk heeft bevestigd de verleende opdracht te aanvaarden komt de overeenkomst tot stand en ontstaan verplichtingen van partijen.
 4. Voor zover onduidelijkheid ontstaat over de inhoud van de gegeven opdracht en de aanvaarding daarvan, wordt uit door de opdrachtnemer beginnen van de werkzaamheden afgeleid dat zij de opdracht aanvaard heeft. De door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden worden geacht te zijn uitgevoerd overeenkomstig de opdracht. Zaken worden, behalve als anders is afgesproken, afgeleverd bij (het door) de opdrachtnemer (opgegeven adres).
 5. De opdrachtgever moet meewerken aan een behoorlijke en tijdelijke uitvoering van de opdracht.
 6. Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal, gewicht etc. zijn tot 10% toegestaan. Het meer of minder geleverde wordt in rekening gebracht, respectievelijk op de rekening in mindering gebracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de (gebruiks-)waarde van het (af)geleverde hebben, worden geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. Natuurlijke en met de hand vervaardigde producten zijn naar hun aard onderhevig aan variatie en afwijkingen in vorm, kleur, schakering, textuur en afmeting, en deze variaties en afwijkingen worden steeds geacht van geringe betekenis te zijn.
 7. De opdrachtnemer mag meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht of in de aanvaarding daarvan uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening brengen, als deze werkzaamheden naar haar inzicht in het belang zijn van de opdrachtgever en (of) van de goede uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever wordt onverwijld op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.
 8. De opdrachtnemer zal binnen redelijke grenzen aan wijzigingen in de opdracht meewerken, als de door haar te leveren presta-tie niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt. Kosten die voortvloeiende uit of verband houden met aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 9. De opdrachtgever heeft het recht een overeenkomst te annuleren voordat de opdrachtnemer met de uitvoering van de over-eenkomst begonnen is, mits hij de hierdoor voor de opdrachtnemer ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door de opdrachtnemer gederfde winst, waarbij tevens in rekening wordt gebracht de kosten die de opdrachtne-mer ter voorbereiding al heeft gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, inge-roepen diensten en opslagkosten. Indien de opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht opschort of beëindigt, heeft de opdrachtnemer recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

Artikel 3: Overmacht; aansprakelijkheid

 1. Als de opdrachtnemer haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen ten gevolge van een haar niet toerekenbare oorzaak, zowel in haar onderneming als bij door haar ingeschakelde derden, worden die verplichtingen opgeschort totdat de opdrachtnemer redelijkerwijs in staat kan worden geacht deze op de overeengekomen wijze na te komen.
 2. Indien op grond van van overheidswege gestelde voorschriften of uit veiligheidsoverwegingen van de opdrachtnemer door enige omstandigheid niet kan worden gevergd dat hij de opdracht (verder) uitvoert, heeft de opdrachtnemer het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
 3. De opdrachtgever heeft, in geval een situatie als bedoeld in lid 1 of lid 2 van dit artikel zich voordoet, niet het recht de overeen-komst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, noch ontstaat in die gevallen voor de opdrachtnemer een verplichting tot vergoeding van enige schade.
 4. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is uitgesloten behoudens voor zover in voorkomend geval de door de opdrachtnemer gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een bedrag uitbetaalt.

Artikel 4: Betalingstermijn

 1. De uiterste betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum; het recht op verrekening of opschorting wordt uitgesloten. Bij gebreke van tijdige en volledige betaling is de opdrachtgever zonder ingebrekestelling of aanmaning in verzuim. Bevoegd tot het kennisnemen van geschillen is uitsluitend de Rechtbank Rotterdam.

Artikel 5: Privacy

 1. Gegevens van de opdrachtgever worden niet aan derden verstrekt, behalve als dat voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is of als daar een wettelijke plicht toe bestaat. Gegevens van de opdrachtgever worden niet langer bewaard dan is toegestaan op grond van de AVG. het verstrekken een opdracht houdt de toestemming in de opdrachtgever van tijd tot tijd te informeren over de onderneming van de opdrachtnemer (afmelden is altijd mogelijk).

  augustus 2020

Top